Липоводолинська громада
Сумська область, Роменський район

Регламент

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Рішення Липоводолинської

                                                                                   селищної ради 

                                                                                   08.12.2020

РЕГЛАМЕНТ

Липоводолинської селищної ради VІІІ скликання

(зі змінами від 01.07.2021, від 15.04.2021, від 12.07.2022, від 24.03.2023, від 15.02.2024)

 Стаття 1. Рада громади

1. Липоводолинська селищна  рада  (надалі – Рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду та здійснює від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та іншими законами.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим Регламентом та іншими рішеннями ради.

Стаття 2. Предмет регламенту
 Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, загальні умови формування та організації роботи постійних та інших комісій ра­ди, виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб місцевого самоврядування та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та зако­нами України.

Стаття 3. Мова якою ведеться робота в раді

1. Пленарні засідання та діловодство Липоводолинської селищної ради ведуться українською  мовою відповідно до діючого законодавства, цього Регламенту та інструкції з діловодства селищної ради.

Стаття 4. Порядок формування Липоводолинської селищної ради

1. Загальний (кількісний) склад Липоводолинської селищної ради визначений  згідно законодавства  і становить 26 депутатів.

2. Рада вважається правомочною (має правомочний склад) за умови обрання не менше двох третин депутатів Ради від загального складу Ради і повноваження цих депутатів визнано відповідною територіальною виборчою комісією.

3. У разі, якщо до Ради обрано менше двох третин депутатів Ради її загального складу, до обрання необхідної кількості депутатів Ради продовжує здійснювати повноваження Рада попереднього скликання.

4. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів Ради, внаслідок чого до складу Ради входить менше двох третин депутатів Ради від загального складу Ради, до обрання необхідної кількості депутатів Ради така Рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

5. Строк повноважень Ради визначається Конституцією України.

Повноваження Ради починаються з моменту офіційного оголошення  територіальною виборчою комісією на першій сесії ради рішення  про підсумки  виборів та визнання  повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

Стаття 5. Правові засади організаційної роботи Ради

1. Рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади селища Липова Долина, сіл Побиванка, Червоногірка та Червона Долина та 12 старостинських округів: Байрацький старостинський округ (с. Байрак, с. Довга Лука, с. Липівське); Беївський старостинський округ (с. Беєве, с. Куплеваха, с. Олещенкове, с. Мельникове); Берестівський старостинський округ (с. Берестівка, с. Яловий Окіп); Калінінський старостинський округ (с-ще Суха Грунь, с. Веселе, с. Галаївець, с. Легуші, с. Чирвине); Кімличанський старостинський округ (с. Кімличка); Лучанський старостинський округ (с. Лучка, с. Бухалове); Московський старостинський округ (с. Московське, с. Весела Долина, с. Стягайлівка, с. Аршуки, с. Воропаї, с. Хоменкове); Панасівський старостинський округ (с. Панасівка, с. Столярове, с. Липівка); Русанівський старостинський округ (с. Русанівка); Семенівський старостинський округ (с. Семенівка, с.Новосеменівка); Яганівський старостинський округ (с. Яганівка, с. Грабщина, с. Бугаївка); Яснопільщинський старостинський округ (с. Яснопільщина, с. Іванівка, с. Коцупіївка, с. Макіївське); у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими чинними актами законодавства України та цим Регламентом.

2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем або третьою особою у суді та мати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

За рішенням сесії селищної ради Липоводолинська селищна рада як юридична особа може мати більше ніж одну гербову печатку. Такі печатки номеруються, а порядок їх використання зазначається у відповідному рішенні ради.

3. Регламент Ради (надалі - Регламент), який має силу нормативно-правового акта Ради, встановлює порядок роботи Ради та її органів, посадових осіб, засади формування, організації та припинення діяльності постійних, тимчасових контрольних та інших депутатських комісій, депутатських груп і фракцій, порядок скликання сесій Ради та їх органів, підготовки і ведення пленарних засідань Ради, процедуру розгляду питань, віднесених до повноважень Ради, прийняття рішень Ради. 

Стаття 6. Основні принципи діяльності Липоводолинської селищної ради

1.Діяльність Липоводолинської селищної ради базується на принципах:

- народовладдя;

- верховенства права;

- законності;

- гласності;

- виборності;

- колегіальності;

- сполучення селищних і державних інтересів;

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством;

- підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою;

- державної підтримки і гарантій місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування.     

2. Гласність роботи ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань ради, поширення інформації про її діяльність на офіційному веб-сайті селищної ради, в місцевій газеті, інших засобах масової інформації.

За рішенням селищної ради можуть проводитися закриті пленарні засідання.

3. Представники телебачення, радіо і преси відвідують пленарні засідання і засідання постійних комісій безперешкодно, крім закритих засідань.

4. На пленарних засіданнях селищної ради і засіданнях постійних комісій можуть бути запрошені посадові особи підприємств, установ і організацій селища будь-якої форми власності, інші особи.

5. Головуючий на засіданнях селищної ради або постійних комісій повідомляє депутатам про осіб, які присутні на засіданнях за офіційним запрошенням або викликом.

6. Особи, які присутні на пленарних засіданнях селищної ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого відношення до того, що відбувається на засіданнях, і не порушувати порядок. У випадку порушення порядку вони після попередження за вказівкою головуючого на засіданні можуть бути видалені  з приміщення, де проводиться засідання.

Стаття 7. Правовий статус Регламенту селищної ради

1. Депутати та головуючий на сесії селищної ради зобов'язані дотримуватися Регламенту і керуватися ним у своїй діяльності. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на селищного голову, секретаря ради, голів постійних  комісій.

2. Рішення, прийняті з порушенням Регламенту, можуть зупинятися розпорядженням селищного голови та можуть бути внесені на повторний розгляд.

3. Під час пленарних засідань контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

4. Проект рішення про зміни до Регламенту може бути поданий селищним головою або не менш ніж 1/3 депутатів від загального складу селищної ради.

Стаття 8. Повноваження депутатів селищної ради

1. Правовий статус депутатів селищної ради, їхні права й обов'язки визначені Конституцією України, Законами України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими Законами України.

2. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

Стаття 9. Права та обов'язки депутата Ради

1. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради.

2. Депутат Ради відповідно до чинного законодавства України наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності Ради та її органів.  

Стаття 10. Депутат Ради має право:

1) ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до складу яких він входить, з моменту визнання його повноважень;

2) дорадчого голосу на засіданнях органів Ради, постійних комісій Ради, до складу яких він не входить, а також на загальних зборах громадян, громадських слухань, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах відповідної території;

3) обирати і бути обраним до органів Ради;

4) офіційно представляти виборців у Раді та її органах, в органах самоорганізації населення, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території Ради, з питань, що належать до відання Ради;

5) порушувати перед  Радою та її органами, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території Ради, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних і контролюючих органів  питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

6)  вносити на розгляд Ради та її органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території Ради, та їх посадових осіб, пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, брати участь у їх розгляді;

7) на невідкладний прийом посадовими особами Ради та виконавчого апарату Ради, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території Ради, з питань депутатської діяльності;

8) у порядку, визначеному цим Регламентом, вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, пропозиції та доповнення до них;

9) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного сесії Ради, порядку розгляду питань та проектів рішень Ради;

10) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

11) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та головуючому на пленарному засіданні Ради;

12) вносити пропозиції щодо персонального складу органів, які утворюються Радою, та кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

13) порушувати питання про недовіру голові Ради, розпуск органів, утворених Радою, в порядку, визначеному чинним законодавством України;

14) оголошувати на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів звернення, запити, заяви, пропозиції як власні, так і за дорученням громадян або їх об'єднань;

15) порушувати в Раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, що належать до компетенції Ради, діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території Ради, виконавчого апарату Ради та його структурних підрозділів;

16) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що входять до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території Ради;

17) об'єднуватися з іншими депутатами Ради в депутатські групи і фракції Ради, вносити пропозиції щодо утворення (обрання) тимчасових контрольних та інших депутатських комісій Ради, затвердження їх кількісного, персонального та керівного складу, а також входити до їх складу;

18) знайомитись з протоколами пленарних засідань Ради, засідань її органів;

19) на отримання копій нормативно-правових актів Ради та її органів, необхідних для виконання ним депутатських повноважень (крім документів, які мають обмежений доступ відповідно до чинного законодавства України);

20) вимагати усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території Ради, органів, діяльність яких перевірялася, а також органів, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

21) депутат Ради може мати інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Регламентом.

Стаття 11. Депутат Ради зобов'язаний:

1) керуватися  загальнодержавними  інтересами  та  інтересами територіальної громади, виборців відповідної території;

2) дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок організації діяльності Ради та її органів, а також цього Регламенту;

3) брати участь у роботі Ради та її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

4) виконувати доручення Ради, її органів та інформувати їх про виконання наданих йому доручень;

5) підтримувати зв'язок з виборцями, громадськими організаціями, колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих  на території Ради;

6) не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями, інформувати виборців про роботу Ради та її органів з питань бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку,  інших цільових програм, рішень Ради і доручень виборців;

7) всебічно відстоювати інтереси членів територіальної громади та виборців відповідного виборчого округу;

8) вивчати громадську думку, потреби територіальної громади Ради, інформувати про них Раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

9) вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

10) виконувати правомірні вимоги головуючого на пленарному засіданні Ради щодо дотримання вимог регламенту роботи Ради;

11) дотримуватись дисципліни і норм депутатської етики;

12) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

13) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Ради чи її органів і  не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата Ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його депутатською діяльністю;

14) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств,  установ і організацій,  їх керівників та інших посадових чи службових  осіб, депутатських груп, фракцій Ради, окремих депутатів Ради;

15) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;

16) не принижувати честь і гідність виборців, не закликати громадян до незаконних дій, не використовувати свідомо неправдиву інформацію, не висловлювати необґрунтованих звинувачень на будь-чию адресу;

17) не використовувати свій депутатський мандат в особистих чи корисливих та інших цілях, не пов’язаних з його депутатською діяльністю;

18) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

5. На депутатів розповсюджуються норми Закону України «Про запобігання корупції» в частині, передбаченій вказаним Законом.

6. Депутат Ради повинен вживати вичерпних заходів для запобігання винекненю конфлікту інтересів.

Стаття 12. Участь депутата  Ради в пленарних засіданнях ради

1. Депутат селищної ради територіальної громади зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях Ради. У випадку неможливості прийняття участі в пленарному засіданні, депутат не пізніше ніж за день до пленарного засідання сповіщає про це селищного голову Ради або секретаря Ради, а у випадку неможливості участі в засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

2. Депутат зобов'язаний зареєструватися перед початком засідання Ради. Реєстрація депутатів та запрошених, які прибули на сесію, починається не пізніше як за годину до початку роботи сесії.

3. У випадку пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень селищного голови, Ради та її виконавчих органів, Рада може звернутися до виборців із пропозицією про його відкликання. Участь депутата в пленарному засіданні ради визначається за даними реєстрації.

Стаття 13. Доручення виборців

1. Виборці можуть надавати депутату  Ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей. Доручення мають бути підтримані більшістю учасників зборів та не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання селищної ради та її виконавчого комітету.

2. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття селищною радою або її виконавчим комітетом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводиться депутатом селищної ради до відома селищної ради територіальної громади або її виконавчого комітету.

3. Селищна рада та її виконавчий комітет аналізують доручення виборців та з урахуванням матеріальних, у тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів селищної ради.

4. Депутат селищної ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних чи тимчасових комісій Ради. Депутат селищної ради періодично відповідно до закону інформує своїх виборців про результати розгляду селищною радою та її виконавчим комітетом доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.          

 5. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється селищною радою.

Стаття 14. Депутатське звернення, депутатський запит, депутатське  запитання та порядок їх внесення

1. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов’язаних із його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території селищної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат селищної ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

3. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату селищної ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата селищної ради до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади.

5. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів у письмовій формі попередньо в порядку, передбаченому цим Регламентом.  

6. Депутатські запити розглядаються окремим питанням порядку денного та оголошуються в скороченому варіанті головуючим. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

7. Органи або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього селищній раді і депутату селищної ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові селищної ради, який вніс запит і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит до інших підприємств, установ, організацій, у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

8. Депутат селищної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів селищної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 9. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.   Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дана депутату селищної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 15. Постійні комісії селищної ради

1. Постійні комісії Ради створюються Радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії.

2. Кількість постійних комісій, назви, повноваження, їх голови та персональний склад визначаються рішенням селищної ради за пропозицією селищного голови, виходячи з необхідності регулювання тих або інших сфер господарського та соціально-культурного розвитку території.

3. Члени постійних комісій селищної ради обираються списком без обговорення, шляхом відкритого голосування виходячи із фахової підготовки, професійного рівня та досвіду роботи.

4. До складу постійних комісій повинно входити приблизно однакова кількість депутатів селищної ради.

5. Депутат селищної ради окрім секретаря ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій. Усі члени комісії мають рівні права.

6. У разі необхідності можуть бути створені радою нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

7. Постійні комісії селищної ради на своїх засіданнях відкритим голосуванням обирають заступників голів та  секретарів комісій, можуть утворити підкомісії за основними напрямками діяльності. Голова комісії, а у разі його відсутності-заступник голови комісії або її секретар, скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії.

8. Постійні комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. Питання, проекти рішень можуть розглядатися селищної ради без попереднього розгляду постійними комісіями лише за погодженням з більшістю від загального складу ради депутатів шляхом відкритого голосування.

9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісій і підписуються – головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

Якщо на засіданні постійних комісій висновки і рекомендації не прийняті, питання виноситься на розгляд сесії ради без висновків і рекомендацій постійної (постійних) комісії та підлягає обговоренню депутатами під час пленарного засідання сесії.

9.1. При спільному засіданні комісій висновки і рекомендації з кожного питання вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість депутатів від загального складу обох (або трьох) комісій. Селищний голова, секретар ради не входять до складу жодної із комісій та участі у голосуванні не приймають.

10. Протоколи засідань постійних комісій підписуються головуючим на засіданні постійної комісії. Протоколи, висновки та рекомендації постійних комісій подаються до  секретаря селищної ради на протязі двох робочих днів від дня проведення засідання комісії, але у будь якому випадку не пізніше дня, що передує проведенню засідання сесії. Матеріали діяльності постійних комісій зберігаються згідно номенклатури справ у селищній раді.

11. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності. Про день, час, місце проведення та порядок денний засідання члени постійної комісії, а також запрошені на нього особи сповіщаються головою комісії або за його дорученням секретарем комісії не пізніше, ніж за 2 дні до призначеного терміну.  Голова постійної комісії скликає і веде засідання комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії. У разі відсутності секретаря постійної комісії, з числа присутніх членів комісії обирається секретар засідання.

12. Засідання постійної комісії правомочні при наявності більшості від загального складу комісії.

13. Усі питання в постійній комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

14. Постійні комісії є підзвітними селищній раді та відповідальними перед нею.

15. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені селищної ради.

16. Рішенням ради на одну з постійних комісій селищної ради може покладатися виконання повноважень з питань реалізації державної  регуляторної   політики.

16. Повноваження з питань з питань реалізації державної  регуляторної   політики визначаються положенням про постійні комісії селищної ради.

17. Питання діяльності постійних комісій ради може регламентуватися положенням про постійні комісії селищної ради, завтердженим селищної радою

Стаття 16. Депутатські групи (фракції) селищної ради

1. Для розроблення загальних позицій, концепцій, поглядів з питань, що розглядаються селищною радою або входять у її компетенцію, депутати в раді можуть по взаємній згоді утворювати депутатські групи і фракції на основі єдності поглядів або партійної належності.

2. Депутати селищної ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи (фракції) за умов, якщо до їх складу входять не менше як три депутати селищної ради (для депутатської групи) та п’ять (для депутатської фракції).

3. Принципи функціонування депутатських груп (фракцій) не можуть суперечити основним принципам депутатської діяльності і місцевого самоврядування.

4. Депутат може бути членом тільки однієї групи або фракції. Членство в депутатській групі (фракції) можливо тільки на добровільній основі.   

5. Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу до неї депутатів, виходу або виключення з неї визначаються самою групою (фракцією). Вступ у групу (фракцію) і вихід з неї здійснюються депутатом шляхом подачі заяви на ім'я її керівника. Ця заява підлягає оголошенню на найближчому пленарному засіданні.

6. Депутатська група (фракція) може бути утворена в будь-який час протягом терміну повноважень ради за рішенням зборів депутатів, що виявили бажання ввійти до її складу. Депутати, що входять до складу депутатської групи (фракції), обирають керівника, його заступника

7. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється:

- у разі вибуття з депутатської групи окремих депутатів, в тому числі голови, внаслідок чого її чисельність стає меншою.

- у разі складення повноважень головою групи (фракції) до обрання нового голови.

- у випадку прийняття рішення депутатами, що входять до її складу.  

8. Кожна депутатська група (фракція) повинна бути зареєстрована. Умовою реєстрації є надходження на ім'я селищного голови письмового повідомлення про утворення депутатської групи (фракції), підписаного персонально кожним депутатом групи (фракції) з вказівкою її назви, цілей, задач, персонального складу і партійної належності членів групи (фракції), її голови.

9. Депутатська група (фракція) вважається зареєстрованою після  оголошення головуючим на пленарному засіданні селищної ради про надходження документів, зазначених у пункті 8 цієї статті.

10. Про зміну в складі депутатської групи (фракції) її уповноважений представник письмово повідомляє селищного голову. Депутати, що заявлені в повідомленні, повинні персонально поставити підпис у підтвердження про свою згоду про ці зміни.

11. Депутатські групи (фракції) попередньо обговорюють кандидатури на посади, затвердження яких відноситься до компетенції селищної ради.

12. Кожна депутатська група (фракція) має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного засідання селищної ради.

13. Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені селищної ради.

15. Організація діяльності депутатської групи  (фракції) покладається на її голову.

Стаття 17. Тимчасові комісії

1. Тимчасові комісії селищної ради обираються з числа депутатів для здійснення конкретно визначених Радою повноважень, що не суперечать законодавству.

2. Питання про створення тимчасової комісії включається окремим пунктом до порядку денного засідання сесії.

3. Рішення про створення тимчасової комісії селищної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

4. Зазначені у даній статті комісії можуть представляти звіти і пропозиції на розгляд ради, а також підготовлені проекти документів.

5. Повноваження тимчасової комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами роботи цієї комісії або після підготовки відповідних документів (актів, протоколів, описів) за результатами проведеної комісією роботи або у випадку припинення повноважень ради.

Стаття 18. Секретар    селищної    ради

1. Секретар селищної ради обирається таємним голосуванням з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови.

2. Таємне голосування проводиться в порядку передбаченому статтею 31 цього Регламенту. 

3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

- на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори  селищного голови;

- рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;

- протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

- на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

- посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу селищної ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний голова.

4. На одному пленарному засіданні може розглядатися не більше двох пропозицій. Одна і та ж кандидатура може вноситися неодноразово.

5.Секретар ради за рішенням Ради може виконувати обов’язки секретаря виконавчого комітету.

6. Секретар ради узагальнює та систематизує матеріали для проведення сесій Ради, організовує реєстрацію депутатів перед початком засідання, підраховує результати голосування, веде та підписує протокол засідання, виконує інші обов’язки, передбачені цим Регламентом та посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою.

7. Секретар селищної ради як депутат Ради має права та обов’язки передбачені законодавством та цим Регламентом.

8. У разі відсутності з поважних причин на пленарному засіданні секретаря ради, з числа присутніх депутатів обирається секретар пленарного засідання.

Стаття 19. Староста

1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування. Староста затверджується селищною радою на строк її повноважень за пропозицією селищного голови шляхом відкритого поіменного голосування.

2. Селищний голова на засіданні сесії селищної ради  озвучує одну пропозицію кандидатури старости відповідного старостинського округу, утвореного за рішенням сесії селищної ради.

3. У разі не прийняття рішення селищної ради про затвердження на посаді старости, пропозиція про затвердження старости може вноситися на наступному засіданні сесії селищної ради. Селищний голова може вносити одну і ту ж кандидатуру неодноразово.

4. Староста є членом виконавчого комітету Липоводолинської селищної ради за посадою.

5. Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством та Положенням про старосту, затвердженим рішенням сесії селищної ради.

6. Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.

7. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітний раді та підконтрольний селищному голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує

про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

8. Порядок організації роботи старости, його затвердження та дострокове припинення повноважень визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим рішенням сесії селищної  ради.

Стаття 20. Виконавчий комітет селищної ради

1. Виконавчий комітет  Ради забезпечує здійснення повноважень Ради і діє на підставі регламенту роботи виконавчого комітету, який затверджується рішенням виконавчого комітету.

2. Виконавчий комітет Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами.

3. Виконавчий комітет Ради утворюється селищною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень Ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

4. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету затверджується селищною радою за поданням селищного голови.

5. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі  селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря виконавчого комітету, а також окремих керівників організацій, підприємств та установ, приватних підприємців.

6. До складу виконавчого комітету селищної ради входить також за посадою секретар селищної ради.

7. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова. У виконавчому комітеті Ради обов’язки секретаря виконавчого комітету за рішенням Ради може здійснювати секретар ради.

8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює  у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.

9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з  іншою роботою (діяльністю), встановлені  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

10. Виконавчий комітет Ради є підзвітним і підконтрольним селищній раді.

11. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря Ради.     

Стаття 21. Планування роботи селищної ради

1. Селищна рада здійснює свою діяльність відповідно до перспективного плану роботи ради, який затверджується та оприлюднюється селищною радою щорічно до 15 грудня.

2. Перспективний план роботи Ради визначає головні напрямки діяльності селищної ради та її органів та діяльності ради з підготовки регуляторних актів на наступний рік.

3. Організація виконання перспективного плану роботи Ради покладається на голів постійних комісій селищної ради.

4. Пропозиції про уточнення або зміни до перспективного плану роботи розглядаються селищною радою за ініціативою депутатів, постійних комісій, виконкому селищної ради, заступника селищного голови, селищного голови.

5. Поточне планування роботи селищної ради здійснюється на підставі перспективного плану роботи селищної ради, планів роботи постійних комісій та  з урахуванням поточного надходження документів, їх невідкладності та актуальності.

Стаття 22. Сесії селищної ради

1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань та за необхідності засідань постійних комісій.

2. Пленарні засідання селищної ради проводяться у сесійній залі (селище Липова Долина, вул. Полтавська, б. 32, 2-й поверх). Кожне пленарне засідання сесії Липоводолинської селищної ради розпочинається та завершується   звучанням Гімну України. Кожне пленарне засідання сесії Липоводолинської селищної ради розпочинати з хвилини мовчання, з метою вшанування Героїв-захисників, які загинули під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну та зазначенням головуючим  наступної інформації: прізвища, імені та по батькові військовослужбовця, дати народження, дати та місця загибелі, військового звання.

3. Засідання сесії проводяться гласно. В окремих випадках селищною радою може бути прийняте рішення про проведення закритої сесії.

4. Сесії селищної ради (крім першої) скликаються селищним головою відповідно до плану роботи ради або за необхідності, але не рідше одного разу в квартал, а для вирішення нагальних питань в сфері земельних відносин, господарської діяльності не рідше один раз на місяць.

5. У випадку неможливості селищного голови з будь-яких причин скликати сесію ради, сесія скликається секретарем селищної ради відповідно до частини 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

6. У тому випадку, коли посадові особи, зазначені в пунктах  четвертому та п’ятому цієї статті, у двотижневий термін не скликають сесію за вимогою не менш однієї третини депутатів від загального складу Ради, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, чисельність яких складає не менш однієї третини від загального складу ради або постійною комісією.

7. Ініціатори проведення сесії, зазначені в п. 6 цієї статті, надають селищному голові заяву, в якій зазначаються мотиви, що обумовлюють необхідність проведення сесії, перелік запропонованих для розгляду питань і проекти рішень.

8. Рішення про скликання сесії, у тому числі позачергової, приймає селищний голова, про що видає розпорядження. У випадку скликання сесії ініціаторами, зазначеними в п. 6 даної статті, селищний голова зобов’язаний видати розпорядження про скликання сесії.

9. Інформацію про скликання сесії селищної ради з вказівкою часу, місця проведення пленарних засідань і питань, що передбачається винести на розгляд селищної ради, визначений працівник селищної ради доводить індивідуально до відома кожного депутата, не пізніше, ніж за 10 днів до пленарного засідання ради, а у виняткових випадках - не пізніше, ніж за день до сесії. Запрошені особи оповіщаються в індивідуальному порядку працівниками селищної ради. Організація оповіщення запрошених осіб покладається  на відповідального за підготовку відповідного питання порядку денного.  

10. Проекти рішень та інші документи, розглянуті в постійних комісіях, а також проекти альтернативних рішень, інформаційні і додаткові матеріали на прохання депутатів вручаються працівниками відповідного структурного підрозділу селищної ради не пізніше, ніж за 3 дні до початку чергової сесії селищної ради, а у окремих випадках - при реєстрації. Під час пленарного засідання можуть вручатися проекти рішень, які включені до порядку денного під час його розгляду на початку цього засідання.

Стаття 23. Позачергові сесії селищної ради

1. Позачергові сесії селищної ради можуть скликатися з ініціативи осіб і органів, зазначених у пунктах 4, 5, 6 статті 22 цього Регламенту.

2. Позачергова сесія ради скликається для розгляду невідкладних питань або надзвичайних ситуацій.

3. Позачергова сесія скликається не пізніше, ніж у триденний термін після подачі пропозиції по її скликанню. Рішення про скликання позачергової сесії доводиться до депутатів селищної ради за один день до відкриття сесії із зазначенням питань, що підлягають розгляду на сесії.

4. При відсутності можливості скликання позачергової сесії селищної ради в термін, встановлений у пункті 3 цієї статті, селищний голова у тижневий термін письмово повідомляє ініціаторів порушення питання про скликання позачергової сесії, про прийняте ним рішення та про визначений термін скликання сесії.

5. Документи позачергової сесії селищної ради видаються депутатам під час реєстрації.

Стаття 24. Формування порядку денного сесії селищної ради

1. На розгляд сесії селищної ради вносяться питання, що належать до повноважень селищної ради, у тому числі інформація про хід виконання раніше прийнятих рішень, а також звіти органів і посадових осіб, що селищною радою відповідно створюються, обираються, призначаються або затверджуються.

 2. Пропозиції з питань порядку денного можуть вноситися селищному голові секретарем ради, заступником селищного голови, постійними комісіями селищної ради, депутатами, депутатськими групами (фракціями), виконавчим комітетом селищної ради.

3. Селищний голова формує порядок денний чергової сесії ради. Питання, які включаються до порядку денного зазначаються у розпорядженні селищного голови про скликання сесії.

Земельні питання можуть бути зазначені у розпорядженні про скликання сесії одним пунктом.

4. Депутати ради, повинні, не пізніше ніж за 3 дні до пленарного засідання чергової сесії ради інформувати секретаря селищної ради про свій намір виступити на пленарному засіданні ради із заявами, зверненнями, депутатськими запитами та надати тексти відповідних звернень, запитів, заяв. Під час реєстрації до пленарного засідання, бажаючі виступити повинні записатись у особи, яка здійснює реєстрацію.

Стаття 25. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні ради

1. Проекти рішень селищної ради з питань, що вносяться на розгляд чергової сесії ради, оформлені відповідно до вимог діловодства ради, надаються їх ініціаторами не пізніше, ніж за 15 днів до пленарного засідання Ради. Проекти подаються в паперовому вигляді та на електронних носіях.

2. Проект рішення ради повинен містити:

– назву, порядковий номер пленарного засідання, сесії та скликання;

– преамбулу з посиланнями на відповідні законодавчі і нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів і підпунктів;

­– резолютивну частину;

– додатки, довідки, аналітичні записки тощо ( якщо такі наявні);

– список розсилки (за необхідності).

3. Проекти рішень ради, що не відповідають вимогам Регламенту, до розгляду не приймаються.

4. Проекти рішень, у тому числі й альтернативні, повинні бути підписані ініціатором документа і погоджені протягом не більше ніж 2 робочих днів наступними суб’єктами:

- особами, на яких, відповідно до проекту рішення селищної ради покладається здійснення конкретних дій;

- відділом фінансів, якщо відповідно до проекту рішення виконання конкретних дій пов'язано з фінансуванням або матеріальними витратами з селищного бюджету;

- спеціалістом, до посадових обов’язків якого віднесено вирішення правовоих питань діяльності селищної ради;

- секретарем ради.

5. Після погодження проекту рішення суб’єктами, визначеними у пункті 4 цієї статті, проект рішення підлягає розгляду відповідною постійною комісією Липоводолинської селищної ради.

6. За результатом розгляду проекту рішення постійна комісія селищної ради готує висновки та пропозиції.

7. На проекті рішення зазначається перелік організацій, установ, підприємств, яким необхідно направити даний документ або додається окремий реєстр розсилки.

8. Секретар ради не пізніше ніж за 10 днів до чергового пленарного засідання доводить до відома голів постійних комісій перелік проектів рішень селищної ради, які необхідно розглянути на засіданнях комісій.

9. Голови постійних комісій направляють секретареві ради висновки та рекомендації за результатом розгляду проектів рішень не пізніше, ніж за 2 дні, до пленарного засідання ради, а в окремих випадках безпосередньо перед початком пленарного засідання.

Стаття 26. Пленарні засідання селищної ради

1. Пленарні засідання селищної ради відкриває, веде і закриває селищний голова, а у випадку його відсутності – секретар ради. У випадку, коли сесію відкриває за дорученням групи депутатів, один з депутатів, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.

2. Головуючий на засіданні селищної ради:

– відкриває, закриває і веде засідання, повідомляє про перерви;

– організує розгляд питань, включених до порядку денного;

– вносить на обговорення проекти рішень селищної ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу селищної ради;

– оголошує списки осіб, що записалися для виступів;

– надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, називає наступного виступаючого;

– надає слово запрошеним на сесію;

– створює рівні можливості депутатам для обговорення питань;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– забезпечує виконання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

– виступає з офіційними повідомленнями та з інформацією на свій розсуд;

– оголошує письмові запити, надає депутатам слово для запитів і запитань;

– забезпечує дотримання порядку в залі засідань;

– має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

– здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Стаття 27. Порядок розгляду питань і прийняття рішень на пленарному засіданні ради

1. Засідання селищної ради відкриваються і проводяться, якщо на них присутні більше половини від загального складу ради. У випадку відсутності правомочного складу депутатів пленарне засідання ради переноситься на інший час.

 2. Реєстрація депутатів (присутніх та запрошених на сесію та представників ЗМІ) проводиться перед кожним засіданням і розпочинається не пізніше ніж за одну годину до початку засідання. Дані реєстрації є підставою для відкриття засідання.  

3. Селищний голова повідомляє депутатам про результати реєстрації, доводить до відома депутатів інформацію про присутніх запрошених осіб, оголошує часовий регламент засідання та його порядок денний, проект якого виноситься на голосування.

4. Проект порядку денного та часового регламенту засідання сесії затверджується більшістю депутатів від загального складу ради шляхом підняття руки.

 5. Питання затвердженого порядку денного за ініціативою селищного голови, виходячи із виробничої необхідності можуть розглядатися в іншій послідовності, при цьому в протоколі вони зазначаються у затвердженому порядку.

6. До початку розгляду першого питання затвердженого порядку денного головуючий, при необхідності, надає коротку інформацію про події особливої важливості і значимості.  По інформації обговорення не проводиться.

7. Рада розглядає питання на пленарному засіданні в загальному або спрощеному порядку. У спрощеному порядку розглядаються питання, що не потребують обговорення на пленарному засіданні.

8. Час для доповідей на пленарних засіданнях і для виступу в обговоренні надається згідно з установленим часовим регламентом.

9. За результатами обговорення питань, включених до порядку денного і винесених на розгляд ради, приймаються рішення.

10. Рішення Ради (крім випадків, передбачених законодавством та цим Регламентом) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до загального складу  селищної ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос.

11. Під процедурними питаннями маються на увазі питання регулювання роботи на пленарних засіданнях. З процедурних питань рішення селищної ради не оформляється, обговорення не проводиться.

До процедурних питань відносяться:

- час початку або закінчення пленарного засідання протягом робочого дня;

- час і тривалість перерв;

- надання слова депутатам або запрошеним після закінчення терміну суперечок без попереднього запису їх на виступ;

- продовження часу виступу понад час, установлений Регламентом;

- інші організаційно-технічні питання, що визначають спосіб розгляду виникаючих на пленарному засіданні проблем.

12. Процедурні питання фіксуються в протоколі сесії селищної ради.

13. Процедурні питання не вимагають їх попереднього обговорення у постійних комісіях селищної ради.

14. Доручення, надані органам і посадовим особам селищної ради, її виконавчому комітету, з питань, які входять до їх компетенції, фіксуються в протоколі сесії селищної ради.

15. Рішення селищної ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням.

16. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених п. 4, п. 16 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 28. Часовий регламент засідань селищної ради

1. Пленарні засідання селищної ради проводяться:

- ранкові                   з 09.00 до 13.00 годин;

- вечірні                    з 14.00 до 18.00 годин.

Час засідань може бути продовжений, про що приймається протокольне (процедурне) рішення.

Перерви між засіданнями  можуть встановлюватися на 15 хвилин через кожні 3 години роботи або за необхідністю.

2. Максимальна тривалість виступів:

- з доповідями і співдоповідями                                     до 30 хвилин;

- для інформації                                                               до 10 хвилин;

- для заключного слова                                                   до  5 хвилин;

- для пропозицій, пояснень                                             до  5 хвилин;

- у пункті порядку денного «Різне»                               до   5 хвилин.

3. Загальний ліміт часу:

- на запитання до доповідача                                          до 30 хвилин

- на розгляд поправок                                                      до 30 хвилин;

- на дебати з питання про порядок ведення                  до 10 хвилин;

- на виступи по голосуванню                                         до 10 хвилин.

3. Регламент роботи засідання затверджується  відкритим голосуванням на початку роботи кожного засідання.

4. Селищний голова, секретар ради і голови постійних комісій мають право брати слово для виступу позачергово.

Стаття 29. Порядок надання слова на пленарних засіданнях селищної ради

1.  Прохання про надання слова для виступів подаються до головуючого на засіданні шляхом підняття руки.

2. По питанню, включеному до порядку денного, доповідає ініціатор, який підготував проект рішення. По проекту рішення може бути співдоповідь.

3. Доповідачам та співдоповідачам можуть задаватись питання.

4. За два дні  (або під час реєстарції) до пленарного засідання ради запрошена особа, вправі звернутися до секретаря ради або особи, що здійснює реєстрацію з проханням про надання йому слова по конкретному питанню порядку денного. Зазначені особи мають право виступити по обговорюваному питанню і тільки після виступу депутатів селищної ради.

5. До голосування головуючий повідомляє число бажаючих виступити, і зачитує їхній список у порядку черговості виступів.

6. Якщо виступаючий відхиляється від обговорюваної теми або його виступ повторює те, що вже оголошували інші оратори під час обговорення питання, що розглядається, і головуючий вважає, що селищна рада вже одержала по даному питанню достатню інформацію, він може звернутися до виступаючого з проханням скоротити або закінчити виступ.

7. У випадку виникнення непередбачених обставин, екстремальних ситуацій або з інших причин, головуючий має право оголосити перерву за власною ініціативою або за вимогою не менш 10 депутатів.

8. За вимогою депутатів, що не мали можливості виступити в зв'язку з припиненням суперечок або з інших причин, тексти їх виступів передаються секретарю і включаються до протоколу сесії.

9. Під час обговорення питань при необхідності заслуховуються    пояснення фахівців.

Стаття 30.   Порядок голосування за висунуті пропозиції селищною радою

1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні повідомляє про перехід до голосування.

2. Пропозиції до проекту рішення оголошуються депутатами та повинні містити сформульований текст, що стосується одного пункту, його частини або речення.

3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціаторові пропозиції, поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він суперечить законодавству або вимогам цього Регламенту.

4. Перед голосуванням виправлень, доповнень, змін до проекту рішення головуючий за власною ініціативою може зініціювати проведення експертизи і висновку фахівців, апарату селищної ради.

5. На голосування ставляться всі пропозиції почергово.

6. Тексти, пропозиції або поправки, що ставляться на голосування, повинні оголошуватися з вказівкою прізвищ їх авторів.

7. Голосування  пропозицій проводиться шляхом відкритого голосування (підняттям руки).

8. По закінченні голосування пропозиції головуючий ставить на голосування проект рішення  «В цілому, з урахуванням прийнятих пропозицій, зауважень». У випадку відсутності пропозицій до проекту рішення, ставиться на голосування «Проект рішення». Якщо проект рішення не прийнятий, на голосування може ставитись альтернативний проект рішення (у разі його наявності).

9.  На голосування не ставляться виправлення редакційного характеру (орфографічні помилки, описки) та пропозиції, внесені несвоєчасно, після прийняття рішення.

10. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати.

11. У випадку порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 31. Процедура   проведення голосування на пленарних засіданнях     селищної ради

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно яких рішення приймаються таємним голосуванням. Таємне голосування може проводитися в окремих випадках за рішенням депутатів.

2. Для проведення поіменного голосування головуючий на сесії оголошує питання порядку денного, яке виноситься на розгляд, та пропонує депутатам визначатися. Після цього за результатами реєстрації депутатів називає почергово (в алфавітному порядку) прізвище, ім’я, по-батькові депутата, селищного голови, які озвучують свою позицію з поставленого на голосування питання: «ЗА» або «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Кожен голосуючий має один голос.

3. Всі результати поіменних голосувань заносяться секретарем засідання до «Відомості поіменних голосувань» (додаток 2). Відомість поіменних голосувань є невід’ємною частиною протоколу сесії ради та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Липоводолинської селищної ради в день голосування.

4. Після закінчення підрахунку голосів секретар ради повідомляє кількість голосів, поданих «ЗА» розглянутий проект, кількість голосів поданих «ПРОТИ» розглянутого проекту, кількість голосуючих, які «Утримались» від голосування, та кількість депутатів, які не голосували.

5. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і його голос враховується відповідно до ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».

6. Якщо депутат не приймав участь у  голосуванні (тимчасово залишив сесійну залу) він вважається таким, що не голосував.

7. При  виникненні конфлікту інтересів під час розгляду та прийнятті рішення депутат, селищний голова повинен повідомити про наявність конфлікту інтересів і не бере участі у обговоренні, голосуванні та прийнятті рішення.

Якщо їх неучасть у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності ради, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті радою рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання.

8. Результати голосування в повному обсязі фіксуються в протоколі пленарного засідання ради.

9. Після закінчення підрахунку голосів головуючий повідомляє про прийняте або неприйняте рішення.

10. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради, включаючи селищного голову.

Рішення  щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

11. У разі не прийняття рішення з того чи іншого питання, дане питання може розглядатися повторно за повторним зверненням того ж ініціатора. Кількість повторних звернень не обмежується. Повторні звернення подаються в порядку, передбаченому ст. 25 цього Регламенту.

12. Таємне голосування проводиться в сесійній залі, де попередньо обладнується спеціальна кабіна та встановлюється скринька для голосування.

13. Для проведення таємного голосування та визначення його результатів відкритим голосуванням  за пропозицією та бажанням депутатів, виходячи із фахової підготовки  обирається лічильна комісія з числа депутатів в кількості п’яти осіб. Лічильна комісія зі свого складу на своєму засіданні обирає голову та секретаря комісії, про що складається відповідний протокол. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів (протокол невідкладно зачитується на засіданні сесії).

14. Для проведення таємного голосування під контролем лічильної комісії виготовляються бюлетені за встановленою формою (додаток 1) в кількості, що на 2 більше кількості обраних депутатів. Бюлетені підписуються головою, та секретарем лічильної комісії до початку голосування та скріплюються печаткою Ради. В бюлетені для голосування вноситься одне питання порядку денного, з якого проводиться голосування. Бюлетені для таємного голосування повинні містити необхідну для голосування інформацію.

15. Скринька для голосування опечатується (паперовою пломбою-наклейкою за підписами всіх членів лічильної комісії з чотирьох боків) перед початком голосування  та розміщується в полі їх зору. 

16. Видача бюлетенів депутатам здійснюється членами лічильної комісії безпосередньо перед голосуванням. Членами лічильної комісії кожному депутату, присутньому на пленарному засіданні та селищному голові видається один бюлетень. Депутат, селищний голова, який отримав бюлетень, ставить свій підпис у відомості видачі бюлетенів. Відомість видачі бюлетенів виготовляється лічильною комісією та повинна містити колонки: порядковий номер; прізвище, ім’я, по батькові; підпис секретаря комісії; підпис депутата, селищного голови. У колонці «прізвище, ім’я, по батькові» зазначаються прізвища, імена, по батькові обраних депутатів та селищного голови в алфавітному  порядку.

17. Голосування розпочинається після оголошення головою лічильної комісії про початок голосування і триває не більше 60 хвилин.

18. У спеціально встановленій кабіні для таємного голосування голосуючий особисто ставить позначку (+) «плюс» або іншу позначку у графі «ЗА» якщо він підтримує питання або кандидатуру, внесену до бюлетеня, або позначку (+) «плюс», або іншу у графі «ПРОТИ», якщо він не підтримує дане питання. Якщо голосуючий у кабіні для таємного голосування допустився помилки при голосуванні, він може до моменту вкидання бюлетеня у скриньку звернутися до членів лічильної комісії з проханням видати йому новий бюлетень. Бюлетень, при заповненні якого голосуючий допустився помилки, здається лічильній комісії і вважається недійсним.

19. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньку для голосування та підраховує голоси в присутності всіх депутатів. Недійсними вважаються бюлетені: не встановленої форми, не завірені печаткою, чисті, без підписів членів лічильної комісії, якщо є дописані слова, а також бюлетені в яких  одночасно поставлені відмітки навпроти граф «ЗА» та «ПРОТИ», та які, відповідно до пункту 14 цієї статті вважаються недійсними. Всі інші спірні питання лічильна комісія вирішує на своєму засіданні. Бюлетені для голосування пакуються, опечатуються та зберігаються в селищній раді.

20.  По результатах таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії. У протоколі лічильної комісії зазначаються наступні дані:

- кількість осіб, які присутні на пленарному засіданні ради та мають право голосу;

- кількість осіб, які одержали бюлетені для таємного голосування;

- кількість осіб атів, що прийняли участь у голосуванні;

- кількість голосів, поданих «ЗА» (які підтримали питання, кандидатуру);

-кількість голосів, поданих «Проти» (які не підтримали питання, кандидатуру);

- кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

-кількість невикористаних бюлетенів.

- результат голосування.

21. Невикористані бюлетені погашаються шляхом відрізання нижнього правого кута та запаковуються окремо.

22. Питання вважається підтриманим, а кандидат обраним, якщо в результаті таємного голосування за нього віддано більше половини голосів від загального складу Ради, у тому числі і селищний голова.

23. Після складання протоколу голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування. Протокол лічильної комісії затверджується рішенням Ради.

24. Документи (протоколи, відомості, бюлетені), що використовувалися для проведення таємного голосування зберігаються відповідною посадовою особою постійно.

25. Депутат ради повинен  повідомити про виникнення конфлікту інтересів, повідомивши про це письмово або усно головуючого на засіданні відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про запобігання корупції».

Стаття 32. Оформлення рішень селищної ради

1. Прийняті рішення Ради протягом трьох робочих днів після проведення пленарного засідання ради оформляються та друкуються відповідно до цього Регламенту та інструкції з діловодства в Липоводолинській селищній раді.

2. Прийняті рішення ради підписуються селищним головою, а у випадках встановлених Законом – секретарем ради або головуючим депутатом, та скріплюються печаткою селищної ради.

3. Рішення ради в 5-денний термін з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і винесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, про що в цей же термін сповіщається секретареві ради. Про зупинення рішення сесії селищної ради видається розпорядження селищного голови.

4. Якщо рада на наступному пленарному засіданні з моменту надходження повідомлення про призупинення рішення відхилила зауваження селищного голови і підтвердила своє рішення голосами двох третин депутатів від загального складу таке рішення ради набирає сили.

При незгоді з даним рішенням селищний голова має право опротестувати його в судовому порядку.

5. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх підписання селищним головою та офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

6. Рішення ради процедурного характеру, що стосуються внутрішньої діяльності ради та її виконавчого органу і рішення індивідуально-правового характеру набирають сили з моменту їх прийняття.

Стаття 33. Протоколи сесії селищної ради

1. Всі засідання селищної ради протоколюються. Протокол підписується головуючим на сесії та особою, що веде протокол.

2. У десятиденний термін з дня закінчення пленарного засідання оформлюється протокол сесії, у якому цілком і точно відображається хід обговорень, що містить інформацію, зазначену в п. 4 цієї статті.

3. Протокол засідання селищної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та ухвалення рішення селищною радою.

4. У протоколі фіксуються:

-місце, дата та час проведення сесії;

-прізвище та ініціали головуючого на засіданні;

-прізвище та ініціали секретаря засідання;

- кількість,  прізвище та ініціали депутатів, що є присутніми на сесії;

- кількість прізвище та ініціали депутатів, що відсутні на сесії

- перелік, прізвище та ініціали, посади запрошених на засідання сесії осіб;

-питання порядку денного, винесені на розгляд;

-усі питання, винесені на голосування;

-повні результати голосування;

-прийняті рішення.

5. Перед пунктом «Слухали» ставиться номер питання порядку денного. У пункті «Слухали» повністю зазначаєть питання порядку денного.

6. У пункті «Доповідає» зазначається прізвище та ініціали доповідача (доповідачів). У разі зміни доповідача у порядку денному протоколу та протоколі засідання зазначається прізвище та ініціали особи, що доповідає.

7. У пункті «Виступили» зазначається прізвище та ініціали особи, що прийняла участь в обговоренні, або внесла пропозицію. Також у цьому пункті зазначаються особи, які заявили про наявність конфлікту інтересів. Якщо депутат селищної ради вніс пропозицію щодо проекту рішення та ця пропозиція головуючим поставлена на голосування, у цьому пункті зазначається: «Пропозиція поставлена на голосування».

8. У пункті «Голосували» може бути зазначено : «ОДНОГОЛОСНО» - у разі підтриманні проекту рішення всіма депутатами. Або: «ЗА» та кількість депутатів, що проголусавали «ЗА», «ПРОТИ»  та кількість депутатів, що проголусавали «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»  та кількість депутатів, що утримався,  «НЕГОЛОСУВАВ» та  кількість депутатів, що не приймали участі у голосування, в тому числі, які були відсутні.

9. У пункті «Вирішили» зазначається кокретне рішення або пропозиція які підтримані більшістю депутатів. Якщо пропозиція або проект рішення не підтримані, зазначається: «Пропозиція не прийнята» або «рішення не прийнято». Якщо за проект рішення  проголосувало більшість депутатів (рішення прийняте) та зазначається: «Рішення селищної ради «Назва рішення, яка є аналогічною питанню порядку денного»  прийняти (додається)»

10. Протоколи сесії зберігаються у секретаря селищної ради  до передачі у відповідну архівну установу.

Стаття 34. Дисципліна й етика пленарних засідань селищної ради

1. На засіданнях селищної ради виступаючий не повинен використовувати образливі висловлювання, непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких  висловлювань і закликів, припинити його виступ, а у випадку повторного порушення позбавити його права виступу.

2. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не по обговорюваному питанню, головуючий після попередження позбавляє його слова.

3. Під час засідання селищної ради депутати, запрошені та присутні особи не повинні заважати виступаючому і слухачам діями, що перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, тупотінням, оплесками, демонстраційним уставанням тощо).

4. Якщо депутат або присутня на засіданні особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання селищної ради, головуючий на засіданні після повторного персонального попередження   і заклику до порядку, за згодою більшості від числа присутніх на засіданні депутатів, пропонує депутатові чи іншій особі залишити зал до кінця засідання.

5. При виникненні ситуації описаної в попередньому пункті, селищна рада відносною більшістю депутатів може прийняти рішення про позбавлення права участі такого депутата в пленарних засіданнях даної сесії.

6. У випадках систематичного порушення депутатом дисципліни й етики пленарних засідань, так само як і норм моралі, селищна рада може звернутися до виборців із пропозицією про відкликання такого депутата.

7. Головуючий на засіданні не вправі порушувати Регламент, коментувати   і давати оцінки виступам депутатів

Стаття 35. Контроль за виконанням рішень селищної ради

1. У кожному рішенні ради, як правило, зазначається постійна комісія, на яку покладається контроль за його виконанням, виконавець та термін виконання рішення.

2. Відповідно до визначених у рішенні термінів постійна комісія заслуховує інформацію про хід його виконання. Інформація про хід виконання рішення готується постійною комісією селищної ради, на яку покладено виконання цього рішення. Після заслуховування такої інформації постійна комісія вправі внести пропозиції селищній раді, а саме:

–зняти рішення з контролю, як виконане;

–продовжити термін контролю;

–скасувати рішення;

–внести зміни та доповнення до рішення;

–прийняти додаткове або нове рішення.

Стаття 36. Прикінцеві положення

1. Всю роботу щодо організаційного забезпечення діяльності селищної ради територіальної громади здійснює відділ організаційно-кадрової роботи Липоводолинської селищної ради.

2. Контроль за станом підготовки засідань селищної ради здійснює секретар ради.

3. Працівники селищної ради всебічно сприяють депутатам, постійним  і тимчасовим комісіям, робочим групам у здійсненні їх повноважень в порядку  і межах, передбачених законодавством.

4. Посадові особи селищної ради можуть мати службові посвідчення, в яких зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи, дата народження, посада, термін дії посвідчення, розміщується фотокартка розміром 3Х4. На посвідченні має бути відбиток печатки Липоводолинської селищної ради.

 

                                                                                                    

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь